Tel: 737 745 756


Rekuperace

Definice

Rekuperace, nebo-li zpětné získávání energie. Při rekuperaci tepla se přiváděný čerstvý vzduch do budovy předehřívá teplým odváděným vzduchem. Ohřátý vzduch tedy není bez užitku odveden, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému větracímu vzduchu.

Princip

Znehodnocený odpadní vzduch, vyhřátý na pokojovou teplotu, je rozvody odváděn k rekuperačnímu výměníku, kde předává teplo čerstvému větracímu vzduchu. Přičemž oba toky jsou od sebe dokonale odděleny stěnami rekuperátoru. Čerstvý přiváděný vzduch se v žádném případě nemísí s odváděným znehodnoceným vzduchem.

Využití

Rekuperační výměník tepla je zpravidla součástí větrací jednotky Rekuperaci vzduchu je možné využít ve všech typech objektů, které je vhodné nebo nutné řízeně větrat. Jak z hygienického hlediska tak z hlediska ekonomického úspor energií. V souvislosti se stále se vzrůstajícími cenami energií a s nároky na hospodaření s ní, jak ze strany investorů a projektantů tak ze strany legislativních nároků má rekuperace stále větší opodstatnění.